Platforma przetargowa

Logowanie


Regulamin korzystania z platformy przetargowej BizLink


§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z platformy przetargowej BizLink, dostępnej pod adresem www.bizlink.pl
2. Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia dostępu do platformy przetargowej BizLink stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) przez firmę BizLink Magdalena Skurowska, ul. Chóralna 8, 02-879 Warszawa, NIP: 951-185-01-93, Regon: 141500472

§ 2 DEFINICJE
Na potrzeby Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:
1. Regulamin - niniejszy „Regulamin świadczenia korzystania z platformy przetargowej Bizlink" określający zasady korzystania przez Usługobiorcę z Usługi udostępnianej przez Usługodawcę.
2. Usługodawca - firma BizLink Magdalena Skurowska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chóralnej 8, 02-879 Warszawa, NIP: 951-185-01-93, Regon: 141500472.
3. Usługobiorca - podmiot korzystający z Usługi.
4. Usługa - dostęp do Aplikacji pod nazwą Platforma Przetargowa BizLink, udostępnianej Usługobiorcy na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin.
5. Aplikacja - oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępniane Usługobiorcy poprzez przeglądarkę internetową.
6. Użytkownik - osoba posiadająca indywidualny login i hasło umożliwiające korzystanie z Aplikacji.
7. Login - indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, składające się z liter i cyfr, wykorzystywane przy korzystaniu z Usługi.
8. Hasło - indywidualny ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Usługi.
9. Przeglądarka internetowa - oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach Usługobiorcy, służące do komunikacji z Usługą.
10. Zamawiający - zarejestrowany Użytkownik, który może realizować e-zapytania ofertowe oraz e-przetargi.
11. Dostawca - zarejestrowany Użytkownik, który może składać oferty w odpowiedzi na e-zapytania ofertowe i e-przetargi.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.
2. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej.


§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY
1. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji

2. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z aplikacji poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem info@bizlink.pl
3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz terminowego wnoszenia opłaty za korzystanie z Usługi zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem http://bizlink.pl/site/oferta
4. Usługobiorca może korzystać z Usługi poprzez:
4.1. Rejestrację na platformie przetargowej
4.2. Udział w organizowanych w platformie przetargach w charakterze potencjalnego kontrahenta
4.3. Organizację zapytania ofertowego lub zapytania o cenę
4.4. Organizację przetargu

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z najwyższą starannością.

2. Usługodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę Loginu i Hasła osobom trzecim.
3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie Usługi spowodowane:
3.1. Nie spełnieniem Wymagań Technicznych wymienionych w paragrafie 3 Regulaminu koniecznych do korzystania z Usługi,
3.2. Działaniem osób trzecich,
3.3. Przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
4. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi z zachowaniem danych na serwerze w przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy po zorganizowaniu przetargu lub zapytania ofertowego/o cenę.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania i leży po stronie Usługobiorcy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani szkody pośrednie.

§ 7 ŚWIADCZENIE USŁUGI
1. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą zlecenia przez Usługobiorcę organizacji e-przetargu lub e-zapytania ofertowego.

2. Zakres świadczenia Usługi jest zależny od wybranego wariantu podczas procesu zlecenia zapytania o cenę/ofertowego lub przetargu.
3. Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę z 7-dniowym terminem płatności liczonym od dnia wystawienia faktury po zakończeniu procesu przetargu lub zapytania ofertowego/o cenę.
4. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
5. W przypadku nie wybrania żadnego kontrahenta pomimo przeprowadzenie przetargu lub zapytania ofertowego/o cenę nie są przewidywane zwroty środków.

§ 8 REKLAMACJE
1. W przypadku, jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres pomoc@bizlink.pl
bądź listownie, do Siedziby Usługodawcy i zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Przedmiotem Reklamacji mogą być:
3.1. Wykonanie usługi z naruszeniem warunków określonych w Regulaminie,
3.2. Nieprawidłowe naliczenie opłaty przez Usługodawcę.
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać login w systemie, czas wystąpienia problemu oraz dokładny opis problemu.
5. Jeżeli w wyniku zgłaszanej reklamacji Usługobiorca nie mógł korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem przewidywane są upusty lub możliwość powtórzenia przetargu bez dodatkowych opłat. Wynikiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nie są rekompensaty finansowe.

§ 9 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia Usługi.

2. Projekt graficzny, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z Aplikacją stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
3. Korzystanie z Aplikacji przez Usługobiorcę lub inne osoby nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechniania Aplikacji w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie bez pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 10 PRZEBIEG E-ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. E-zapytanie ofertowe stanowi element Usługi, polegający na zamieszczeniu w Aplikacji informacji o zapotrzebowanie na dobro lub usługi określonego typu.
2. Zlecenie zapytania ofertowego/o cenę może realizować Zamawiający, po zalogowaniu do Aplikacji.
3. Zlecający zapytanie ofertowe/o cenę określa możliwie precyzyjnie parametry zapytania, w tym takie elementy, jak:
• nazwę towaru lub usługi wyrażoną według fachowej nomenklatury
• ilość potrzebną w dostawie
• jednostkę miary zastosowaną do określenia ilości
• ewentualne odwołanie do norm technicznych jakie ma spełniać towar
• ewentualne żądane certyfikaty lub deklaracje zgodności z Dyrektywami UE
• termin dostawy pierwszej partii lub całości
• pożądany termin odroczonej płatności
4. Zlecający określa branżę, do jakiej ma trafić Zapytanie ofertowe/o cenę
5. Informacja o zapytaniu ofertowym wysyłana jest w sposób zautomatyzowany do wszystkich podmiotów z wybranej branży zarejestrowanych w serwisie jako Dostawcy, po akceptacji zapytania przez pracownika firmy BizLink.
6. Dostawcy mają możliwość składania ofert na realizację Zapytania Ofertowego
7. Zamawiający może, lecz nie ma obowiązku wyboru skorzystania z usług wybranego Dostawcy.


§ 11 PRZEBIEG E-PRZETARGU
1. Przetarg stanowi element Usługi, polegający na zamieszczeniu w Aplikacji informacji o zapotrzebowanie na dobro lub usługi określonego typu.
2. Zlecenie przeetargu może realizować Zamawiający, po zalogowaniu do Aplikacji.
3. Zlecający przetarg określa możliwie precyzyjnie parametry przetargu, w tym takie elementy, jak:
• nazwę towaru lub usługi wyrażoną według fachowej nomenklatury
• ilość potrzebną w dostawie
• jednostkę miary zastosowaną do określenia ilości
• ewentualne odwołanie do norm technicznych jakie ma spełniać towar
• ewentualne żądane certyfikaty lub deklaracje zgodności z Dyrektywami UE
• termin dostawy pierwszej partii lub całości
• pożądany termin odroczonej płatności
4. Zlecający wybiera Dostawców, których chce zaprosić do przetargu spośród firm zarejestrowanych w Aplikacji
5. Informacja o zapytaniu ofertowym wysyłana jest w sposób zautomatyzowany do wszystkich wybranych podmiotów, po akceptacji zapytania przez pracownika firmy BizLink.
6. Dostawcy mają możliwość składania ofert na realizację Przetargu.
7. W przypadku przetargu, na które Zamawiający otrzymał co najmniej trzy oferty spełniające jego kryteria, ma on zgodnie z Regulaminem obowiązek skorzystać z wybranej przez siebie oferty, przy czym nie musi to być oferta o najniższej cenie.
8. Zamawiający jest zwolniony z obowiązku skorzystania z oferty o ile wszystkie otrzymane oferty okazały się rażąco odbiegające od standardów rynkowych. W przypadku zaistnienie takiej sytuacji należy ją zgłosić drogę mailową na adres info@bizlink.pl.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uchylenie się stron od zawarcia umowy o dostawę na warunkach wylicytowanych w e-przetargu.
2. Niewywiązanie się przez którąkolwiek ze stron z wylicytowanej dostawy spowoduje restrykcyjne odsunięcie od dalszych udziałów w e-przetargach.
3. Uchylenie się Dostawcy może narazić na wystąpienie Nabywcy na drogę sądową z Kodeksu Cywilnego o rekompensatę za poniesione straty.